Beleidsplan & ANBI

Beleidsplan BGSN (Hoofdlijnen)
Het beleidsplan van de BGSN vermeldt dat we een gemeente zijn en willen zijn voor jong en oud, aantrekkelijk en inspirerend, gastvrij en open. Wij houden in 2018 elke zondagmorgen diensten voor jong en oud en daarnaast een aantal bijeenkomsten en kerkdiensten gericht op kinderen, jongeren en jonge gezinnen.
Met ons project ‘Kerk voor de Buurt’ richten we ons in 2018 met name op de wijk Stadskanaal Noord. Dit doen we met activiteiten als koffieochtenden, rommelmarkten en bloemetje voor de buurt en een kinder(knutsel)club. Behalve dat de BGSN zelf actief is in de verkondiging van het Evangelie werkt zij ook mee aan de verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. Dit doet zij door financiële, morele en geestelijke ondersteuning te geven aan zendingswerkers en/of zendingsprojecten. Meer informatie over het beleidsplan vind u via een download. BGSN Beleidsplan 2015 – 2020

De BGSN maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
Het beleidsplan van de Unie is te vinden op: Unie van Baptisten Gemeenten

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften. Omdat de Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord de ANBI status bezit zijn giften aan onze gemeente gegeven, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden van de aftrekbaarheid van giften, zie:Belastingdienst.nl Ten behoeve van de ANBI status vermelden verderop alle relevante gegevens.

Naam van de Gemeente
Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord (BGSN). De BGSN maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Grondslag BGSN
De grondslag van de BGSN zoals verwoord in artikel 2 lid 2.1 van de statuten luidt: De gemeente aanvaardt als haar grondslag, haar norm en bron voor het denken en handelen, de openbaring Gods, zoals die in de Bijbel is vervat.

Doelstellingen BGSN
Artikel 3, lid 3.1 t/m 3.4 verwoordt als doelen van de gemeente:
• Het Evangelie bekend te maken en mensen te bewegen tot het geloof in Jezus Christus;
• Gelovigen op hun belijdenis te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
• De gemeente te doen groeien tot eenheid, in gemeenschap met elkaar en God;
• De leden aan te sporen tot naastenliefde en goede werken, zowel in gemeentelijk verband als in maatschappelijk verband.

Contactgegevens BGSN
Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord
RSIN (fiscaal) nummer: 002546851
Bezoekadres: Handelsstraat 8a, 9501 ET Stadskanaal.
Postadres: Handelsstraat 13-14, 9501 ET Stadskanaal.

Bestuurssamenstelling BGSN
De raad van de gemeente bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en 3 overige raadsleden van de zakelijke raad met daarnaast 2 leden van de pastorale raad.

Voorganger
De gemeente heeft een voorganger in loondienst aangesteld om tijdens diensten, bijeenkomsten of studiegroepen voor te gaan. In overleg wordt bepaalt op en tijdens welke diensten de voorganger voorgaat. De voorganger heeft tevens een pastorale taak. De taak voor de voorganger staat omschreven in zijn arbeidscontract/ functie omschrijving.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor beroepskrachten als voorgangers en kerkelijke werkers is conform de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
De voorganger ontvangt, op basis van afspraken, een passende vergoeding voor de arbeid in de gemeente.
Leden van de raad en diverse werkgroepen ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten worden hen wel vergoed.

Doelstelling Unie van Baptistengemeenten in Nederland
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
A. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
B. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
C. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn op te vragen bij de secretaris van de gemeente.

Verslag van de activiteiten van BGSN 2017 is bij de secretaris op te vragen.
De activiteiten voor het lopende jaar 2018 vind u op de andere pagina’s van deze website.
We beseffen in alles afhankelijk te blijven van de leiding en zegen van de Here God.

Het jaarverslag 2019 kunt u hier inzien

Financiële verantwoording BGSN overzicht ANBI 2019-2020

Begrotingen zijn op te vragen bij de penningmeester.

Gegevens Financiële administratie
Penningmeester: Mw. T. van der Spoel
Email: e.vanderspoel@ziggo.nl
Telefoon: 0599-853572
Bankrekeningnummer: NL18INGB0684710765